Terveystieteiden ja lääketieteen tohtoriohjelmien haku / Application for Doctoral Programme in Health Sciences and Doctoral Programme in Medicine

Below in english

Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa terveystieteiden ja lääketieteen tohtoriohjelmissa voi suorittaa terveystieteiden tohtorin (TtT), filosofian tohtorin (FT) tai lääketieteen tohtorin (LT) tutkinnot sekä terveystieteiden lisensiaatin (TtL) tutkinnon.

Halutessaan tohtoriopiskelijaksi yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan terveystieteiden tai lääketieteen tohtoriohjelmaan, tulee hakijan ensin valita ala ja ottaa yhteyttä suunnittelemansa oppiaineen professoriin tai mahdolliseen ohjaajaan ohjaussuhteen sopimiseksi. Oppialat ja mahdollisia ohjaajia löytyy yksikön tutkimus-sivuilta. Ohjaajista ainakin toisen tulee olla yhteiskuntatieteiden tiedekunnan terveystieteiden alan professori tai tiedekuntaan työsuhteessa oleva dosentti ja mahdollisen toisen ohjaajan on oltava vähintään tohtorin tutkinnon suorittanut.

Valintaperusteet

Valintaperusteet ja kelpoisuusehdot tohtoriopintoihin löytyvät tieteellisen jatkokoulutuksen opinto-oppaasta. Valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin seikkoihin: tutkimuksen käytännöllinen tai teoreettinen merkitys omalla oppialallaan, tutkimussuunnitelman realistisuus ja selkeys sekä suunniteltujen menetelmien sopivuus tutkimuksen tarkoitukseen.

Hakemus ja sen liitteet

Opinto-oikeus hakemus koostuu sähköisestä hakulomakkeesta sekä seuraavista liitteistä:

Opinto-oikeus hakemuslomake

Tutkimussuunnitelma

Jatko-opintosuunnitelma

Motivaatiokirje

Mahdollinen eettisen toimikunnan lausunto

Hakijan CV ja mahdollinen julkaisuluettelo

Oikeaksi todistetut jäljennökset tutkintotodistuksista tai perustutkinto-opiskelijoiden opintosuoritusten rekisteriote. Liitettä ei tarvita, mikäli perustutkinto on suoritettu Tampereen yliopistossa

Lisäksi henkilö, joka ei ole opiskellut aiemmin Tampereen yliopistossa: kopio henkilötodistuksesta (ajokortti, passi tai kuvallinen muu henkilötodistus).

Opinto-oikeushakemus löytyy lomakkeet – kohdasta terveystieteiden yksikön www-sivuilta. Huolehdi siitä, että lomake on täytetty asianmukaisesti ja täydellisesti. Täytetty lomake skannataan ja liitetään mukaan hakemukseen. Tarkemmat ohjeet tutkimus- ja jatko-opintosuunnitelmien laatimiseksi löytyvät tieteellisen jatkokoulutuksen opinto-oppaasta ja lomakkeen ohjesivulta.

 Motivaatiokirje on vapaamuotoinen asiakirja, joka kertoo opiskelijavalinnasta päättävälle jatkokoulutustoimikunnalle tohtorikoulutukseen hakevan henkilön tavoitteista sekä seikoista, jotka vaikuttavat koulutukseen hakeutumiseen ja sen suorittamiseen. Hakijan ilmoittamia tietoja käsitellään luottamuksellisesti, eikä niitä anneta sivullisille. Pituus maksimissaan yksi sivu (kirjasinkoko 12, riviväli 1,5).

Motivaatiokirjeessä olisi hyvä käsitellä ainakin seuraavia asioita:

• miksi hakeudut tohtoriopintoihin?

• millainen on aiempi koulutus- ja työkokemus?

• millaisena näet tulevaisuutesi väitöksen jälkeen? Mitä uusia valmiuksia ja mahdollisuuksia uskot tohtorin tutkinnon sinulle antavan?

Yhden paikan säännös

Huom! Yhden paikan säännös koskee tätä hakua. Säännös laajenee kaikkiin korkeakoulujen tutkintoon johtaviin koulutuksiin, jotka alkavat 1.8.2016 tai sen jälkeen. Yhden opiskelupaikan säännös koskee sekä yhteishakuja, erillishakuja että yliopistojen jatkotutkintoihin (lisensiaatti, tohtori) johtavien koulutusten hakuja.

Yhden korkeakoulupaikan sääntö lyhyesti:

• Voit ottaa vastaan samana lukukautena alkavasta koulutuksesta vain yhden korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

• Muutos koskee myös yliopistojen jatkotutkintoja eli lisensiaatin ja tohtorin tutkintoja.

• Siirtohaussa saatu paikka korkeakoulussa ei kuulu säännöksen piiriin.

• Säännös ei koske Poliisiammattikorkeakoulua, Högskolan på Ålandia eikä ulkomaisia korkeakouluja.

Sinulla voi olla useampi tutkinnonsuoritusoikeus eli paikka tutkintoon johtavassa koulutuksessa, mutta opiskelupaikat pitää ottaa vastaan eri lukukausina.
 
Tohtori opinto-oikeuden hakeminen

Hakemus liitteineen tulee jättää viimeistään 31.10.2017 klo 15.45 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki englanninkielisen tekstin jälkeen, ks. ohje). Lomake on englanniksi, mutta hakemuksen voi tehdä myös suomeksi.

Liitteitä varten on käytössä kymmenen kohtaa, joten tarvittaessa skannaathan useamman dokumentin samaan tiedostoon. Huom. yhden liitteen maksimikoko: 5mb. 

Hakumenettelyyn liittyvissä kysymyksissä lisätietoja antaa opintopäällikkö Leena Nikkari, p. 040 190 9844, leena.nikkari@uta.fi.

Sähköiseen hakujärjestelmään liittyvissä kysymyksissä lisätietoja antaa opintosihteeri Sinikka Määttä p. 050 318 7107, sinikka.maatta@uta.fi

 * * * * * * * *

University of Tampere Faculty of Social Sciences offers the degrees of Doctor of Health Sciences (DHSc), Doctor of Philosophy (PhD), Doctor of Medical Science (MD, PhD) and Licentiate of Health Sciences in the Doctoral Programme of Health Sciences and Doctoral Programme in Medicine.

Individuals wishing to become doctoral students at the Faculty of Social Sciences in the Doctoral Programme of Health Sciences and Doctoral Programme in Medicine must first choose their discipline and contact the professor of the discipline in question or the potential supervisor they wish to form an agreement with. The disciplines and potential supervisors can be found on the school’s research webpage. At least one supervisor must be a professor at the Faculty of Social Sciences in the field of health sciences or a docent employed by the faculty, while the possible second supervisor must be an individual who has completed at least a doctoral degree.

Selection criteria

You can find the selection and eligibility criteria for doctoral studies in the Postgraduate Study Guide.

The selection process will pay special attention to the following details: the practical or theoretical relevance of the research in its own field, the realism and clarity of the applicant’s research plan and the suitability of the planned methods for the purpose of the study.

Application and its attachments

An application for the right to study comprises an electronic application form and the following attachments:

Application form for the right to study

Research plan

Postgraduate study plan

Motivation letter

Possible statement from the Ethics Committee

Applicant’s CV and list of the applicant’s publications if applicable

Attested copies of the degree certificate or a copy of the basic degree student’s academic records. This attachment is not needed if the applicant has completed his/her basic degree at the University of Tampere

Applicants who have not previously studied at the University of Tampere must also provide a copy of their identification (driver’s licence, passport or another identification document with a photo)

The application form for the right to study can be found under the Forms tab on the Faculty of Social Sciences website. Only properly completed forms will be processed. The completed form must be scanned and attached to the application. For more detailed instructions on preparing research and postgraduate study plans, see the Postgraduate Study Guide and the instructions provided at the end of the form.

The motivation letter is a free form document that tells the Postgraduate Committee in charge of student selection about the aims of the individual applying for doctoral studies and about the factors that motivate him/her to apply for and complete the studies. Any information provided by the applicant will be treated confidentially and will not be disclosed to any third party. The maximum length is one page (font size 12, line spacing 1.5).

The applicant should at least discuss the following matters in the motivation letter:

Why are you applying for doctoral studies?

Please describe your previous education and work experience

Where do you see yourself in the future after you have defended your doctoral dissertation? What new skills and opportunities do you think a doctoral degree would provide you with?
 
One study place per term provision

Please note. One study place per term provision is in effect in this application round. According to this provision, a student may accept only one study place leading to a higher education degree in Finland during one academic term. This rule applies to all higher education starting in autumn term 2016 (1 August 2016) and after that.

 Higher education degrees included in the provision are:

• Bachelor degrees and Master degrees awarded by Finnish universities of applied sciences.

• Bachelor degrees and Master degrees awarded by Finnish universities

• Licentiate and Doctoral degrees awarded by Finnish universities

Only exceptions to the provision are:

• Transfer student selections

• the Åland Polytechnic

• the Police College of Finland

• Higher education institutions outside of Finland

The academic term (from 1 August to 31 December or 1 January to 31 July) is the set framework for implementation. The provision does not prevent acceptance of a place in another degree programme during another academic term. Even if the student postpones the commencement of studies, or interrupts his/her studies, that student cannot accept another study place for a degree programme starting in the same academic term.

Applying doctoral studies  

Submit your application and its attachments no later than 31 October 2017 at 15:45 (Finnish time) using the university’s electronic application form (a link after the English-language section, see the instructions). The form is in English, but you may also apply in Finnish. Please make sure that you have filled the application from completely and properly. 

Please note: There are ten slots available for enclosures, please scan several documents together so that they will suffice. Maximum size of one enclosure: 5mb. 

If you have any further questions regarding the contents of the application, please contact Head of Study Affairs Leena Nikkari, tel. +358 (0)40-190 9844, leena.nikkari@uta.fi

If you have any further questions regarding the electronic application system, please contact Secretary of Study Affairs Sinikka Määttä +358 (0)50-318 7107, sinikka.maatta@uta.fi

 

 

Hakuaika alkaa: 02.10.2017 17:25 Hakuaika päättyy: 31.10.2017 15:45
Työpaikan lisäkysymykset
Yksikkö/tiedekunta
Ammattiryhmä / tutkijanuravaihe
Tehtävä täytetään
Tehtävä kansainvälisesti haettavana