Kasvatustieteen professori (pelillinen oppiminen) / Professor of Education (Game-based Learning)

Below in English

Tampereen yliopisto on aktiivinen akateeminen yhteisö, jossa työskentelee noin 2 200 henkilöä. Yliopiston arvoissa korostuvat luovuus, yhteisöllinen vastuu ja akateeminen vapaus sekä tasavertaiset mahdollisuudet oppia, tietää, osallistua ja vaikuttaa.

Yliopisto rakentaa yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa uutta mallia suomalaiseen korkeakoulutukseen. Siinä kohtaavat talouden, tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimus. Uusi korkeakouluyhteisö luo tieteenalojen rajapinnoista ammentavan monialaisen, innostavan ja globaalisti kiinnostavan tutkimus- ja oppimisympäristön. Korkeakouluyhteisön toiminta alkaa 1.1.2019.

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa on haettavana kasvatustieteen professorin tehtävä, jonka alana on pelillinen oppiminen. Tehtävä täytetään toistaiseksi 1.8.2018 alkaen. Tehtävän sijoituspaikka on Tampere.

Tehtävän ala

Kulttuuriset ja yhteiskunnalliset kehityskulut ovat viemässä kohti oppivaa ja pelillistä yhteiskuntaa. Tiedonvälityksen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen uudet muodot muokkaavat ihmisten toimintatapoja, jotka vaikuttavat oppimistarpeisiin, -vaatimuksiin ja –odotuksiin.

Professuurin tehtäväalueella tutkitaan erityisesti, miten oppiminen tapahtuu pelien avulla ja pelaamisen prosesseissa. Lisäksi kehitetään pedagogisia malleja, miten pelejä voidaan soveltaa oppimisprosessien tukena. Pelillistä oppimista voidaan edistää erilaisilla välineillä kuten valmiilla pelitoteutuksilla tai itse luoduilla oppimistilanteilla, jotka voivat sisältää perinteisiä pelejä ja leikkejä tai muuten hyödyntää pelillistä toimintalogiikkaa.

Tehtävän toimenkuva

Professori vastaa osaltaan tiedekunnan tutkimuksesta ja opetuksesta sekä tehtävän alan kehittämisestä osana kasvatuksen asiantuntijuuden kehittymistä. Toimintaympäristö on monitieteinen ja tehtäväalueella on merkittäviä yhteistyömahdollisuuksia Tampereen korkeakouluyhteisössä mm. pelitutkimuksen, pelillistämisen ja pelikehityksen asiantuntijoiden ja erilaisten sidosryhmien kanssa.

Professori osallistuu aktiivisesti tiedekunnan tutkimustoimintaan ja hakee tutkimusrahoitusta sekä edistää toiminnallaan tiedekunnan julkaisutoimintaa. Professori on yhteiskunnallinen vaikuttaja.

Professori osallistuu kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmien suunnitteluun ja opetuksen kehittämiseen sekä on mukana tiedekunnan muussa kehittämistoiminnassa ja hallintotyössä. Tehtävä sisältää tutkimusperustaista suomen- ja/tai englanninkielistä opetusta ja ohjausta sekä kansainvälistä koulutustoimintaa, joka edellyttää ajoittaista ulkomailla työskentelyä.

Työnkuvassa korostuvat yhteisöllisyys, vuorovaikutteiset toimintatavat ja kokeileva työote sekä toimiminen erilaisissa oppimisen verkostoissa.

Tehtävän kelpoisuusedellytykset

Professorin tehtävään valittavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa tohtorin tutkintoa sekä korkeatasoista tehtävän alalle sijoittuvaa tieteellistä pätevyyttä. Hänellä tulee olla näyttöä korkealaatuisesta tieteellisestä julkaisutoiminnasta ja kansainvälisestä yhteistyöstä.  

Tehtävään valittavalla on oltava kokemusta tutkimuksen johtamisesta ja tutkimushankkeiden suunnittelusta ja toteutuksesta sekä näyttöä tutkimusrahoituksen menestyksellisestä hankkimisesta. Häneltä edellytetään kykyä antaa monipuolisesti korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta. Hänellä tulee olla näyttöjä tehtävän alalle sijoittuvasta kehittämistyöstä ja kokemusta pelien ja teknologian hyödyntämisestä oppimisessa ja opetuksessa.

Tehtävän hoitaminen edellyttää hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä hyviä vuorovaikutustaitoja.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa voidaan ottaa huomioon pedagoginen koulutus, näytöt yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta ja yliopistoyhteisöllisistä hallinto- ja kehittämistehtävistä sekä esimieskokemus.

Tehtävän palkkausperuste

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon 8-9. Tehtäväkohtaisen palkanosan maksamisen lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Koeaika      

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Hakemus ja siihen liitettävä aineisto

Englanninkielinen hakemus tulee jättää viimeistään 22.2.2018 klo 15.45 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki alla: Apply for this position).

Hakemukseen tulee liittää seuraavat englanninkieliset liitteet, jotka tulee tallentaa hakujärjestelmään pdf-muodossa (sukunimi_etunimi_liitteen_nimi):

 1. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaisesti laadittu ansioluettelo
 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutyyppiluokittelun mukaisesti laadittu julkaisuluettelo
 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan ohjeiden mukaisesti laadittu opetusansioselvitys
 4. Hakijan kuvaus (enintään 2 sivua) omasta tutkimustoiminnastaan ja vahvuuksistaan haettavana olevaan professorin tehtävään
 5. Suunnitelma (enintään 3 sivua) tehtävän alan kehittämisessä uudessa korkeakouluyhteisössä
 6. Luettelo enintään kymmenestä (10) julkaisusta, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään; julkaisut pyydetään tarvittaessa toimittamaan myöhemmin.

Ohjeet ansioluettelon, julkaisuluettelon ja opetusansioselvityksen laatimiseen tiedekunnan sivulla.

Tehtävää koskevat tiedustelut

Dekaani Risto Honkonen
risto.honkonen(at)uta.fi; p. 050 318 7084

Hakumenettelyyn liittyvät kysymykset:
Hallintopäällikkö Taina Sylvander
taina.sylvander(at)uta.fi; p. 050 433 6261

*****

The University of Tampere is an active academic community with approximately 2,200 employees. The University’s values emphasise creativity, communal responsibility, academic freedom and equal opportunities for learning, knowing, participating and making an impact.

Together with Tampere University of Technology and Tampere University of Applied Sciences, the University is building a new model for Finnish higher education. The model will combine economic, technical, health and social research. The new higher education community will create an inspiring and globally interesting multidisciplinary research and learning environment that draws from the interfaces of different disciplines. The higher education community will launch its operations on 1 January 2019.

The Faculty of Education at the University of Tampere invites applications for the post of Professor of Education, in the field of Game-based Learning. The post will be filled until further notice starting from 1 August 2018. The location of the post is Tampere.

The University offers many benefits to its employees, e.g. occupational health services, flexible working hours, high-quality sport services and affordable lunch opportunities on campus. International HR services offer their help with e.g. official issues in settling in Finland and Tampere. The University of Tampere received the European Commission acknowledgement HR excellence in Research in March 2015.

Field

Cultural and social progression is leading towards a learning and gamified society. New forms of communication and social interaction form the ways in which people operate and that affect learning needs, requirements and expectations.

The field of the professorship studies in particular how learning happens through games and in the processes of playing games. In addition, pedagogic models on how to use games to support learning processes are also being developed. Game based learning can be promoted with different kinds of tools, such as ready-made games, or by personally creating learning situations that may include traditional games and play or that otherwise use gamified operating logic.

Duties of the post

For their part, the professor will be responsible for the faculty’s research and education and developing the field of the post as a part of developing expertise in education. The operating environment is multidisciplinary, and the field has important opportunities for cooperation within the Tampere higher education community with experts in gaming studies, gamification and game development as well as various interest groups, among others.

The professor will participate actively in the faculty’s research activities, apply for research funding and promote the faculty’s publishing activities with their actions. The professor will be a social contributor.

The professor will participate in the planning of the degree programmes and development of the teaching in education and be involved in the faculty’s other development activities and administrative duties. The post includes research-based teaching and instruction in Finnish and/or English as well as international education activities that will require working abroad at times.

The duties of the university instructor emphasise a sense of community, interactive operating methods, an experimental approach to work and working in various kinds of learning networks.

Eligibility requirements for the post

The person appointed to the post must hold an appropriate doctoral degree as well as high-level academic qualifications within the field of their post. They must have evidence of high-quality academic publishing and international cooperation. 

The person selected for the post must have experience in directing research as well as planning and implementing research projects, and evidence of obtaining research funding successfully. They are required to have an ability to provide diverse high-level, research-based teaching and instruction. They must have evidence of development work in the field and experience in using games and technology in teaching and learning.

The task requires a good oral and written command of English as well as good interaction skills.

In evaluating the applicants’ merits, consideration will also be given to the applicant’s pedagogic education, demonstration of social influence, merits in administrative and development tasks within a university community and supervisory experience.

Salary of the post

The salary for this post is based on level 8–9 of the job requirement level chart for teaching and research staff in the University Salary System. In addition to the requirement level component, the successful applicant will be paid a personal work performance component.

Trial period

The post has a trial period of four months.

Application and its attachments

Applications must be submitted in English by 22 February 2018 at 3:45 PM (Finnish time) at the latest via the University’s electronic application form (see link below: SUBMIT APPLICATION).

The following appendices, written in English and saved in the application system in PDF format (lastname_firstname_name_of_appendix), must be attached to the application:

 1. CV, prepared in accordance with instructions provided by the Finnish Advisory Board on Research Integrity
 2. List of publications, prepared in accordance with the publication type classification used by the Ministry of Education and Culture
 3. Demonstration of teaching merits, prepared in accordance with the instructions provided by the Faculty of Education
 4. The applicant’s description (up to two pages) of their research activities and strengths related to the open post of professor.
 5. A plan (up to three pages) for developing the field of the post in the new higher education community.
 6. A list of no more than ten (10) publications that the applicant wishes to use to demonstrate their eligibility and merits relevant to the post; if necessary, the applicant will later be asked to provide the publications in question.

Instructions for preparing the CV, list of publications and demonstration of teaching merits can be found on the Faculty of Education’s website.

Enquiries concerning the post 

Dean Risto Honkonen
risto.honkonen(at)uta.fi; tel. +358 50 318 7084

Questions concerning the application procedure:
Head of Administration Taina Sylvander
taina.sylvander(at)uta.fi; tel. +358 50 433 6261

Applying starts: 2018-01-19 08:00 Applying ends: 2018-02-22 15:45
Extra questions for job ad
Department/Faculty
Professional group/stage of research career
Vacancy to be fulfilled
Internationally applied position