Kasvatustieteen professori (koulutuspolitiikka) / Professor of Education (Education Policy)

Below in English

Tampereen yliopisto on aktiivinen akateeminen yhteisö, jossa työskentelee noin 2 200 henkilöä. Yliopiston arvoissa korostuvat luovuus, yhteisöllinen vastuu ja akateeminen vapaus sekä tasavertaiset mahdollisuudet oppia, tietää, osallistua ja vaikuttaa.

Yliopisto rakentaa yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa uutta mallia suomalaiseen korkeakoulutukseen. Siinä kohtaavat talouden, tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimus. Uusi korkeakouluyhteisö luo tieteenalojen rajapinnoista ammentavan monialaisen, innostavan ja globaalisti kiinnostavan tutkimus- ja oppimisympäristön. Korkeakouluyhteisön toiminta alkaa 1.1.2019.

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa on haettavana kasvatustieteen professorin tehtävä, jonka alana on koulutuspolitiikka. Tehtävä täytetään toistaiseksi 1.8.2018 alkaen. Tehtävän sijoituspaikka on Tampere.

Tehtävän toimenkuva

Professori vastaa osaltaan kasvatustieteen ja koulutuspolitiikan tutkimuksesta ja opetuksesta sekä tehtävän alan kehittämisestä tiedekunnan strategisten linjausten mukaisesti.  Hän johtaa alan tutkimustoimintaa, osallistuu kansallisen ja kansainvälisen tutkimusyhteistyön kehittämiseen, edistää aktiivisesti tiedekunnan tutkimus- ja julkaisutoimintaa sekä hankkii täydentävää rahoitusta. Professori on oman alansa yhteiskunnallinen vaikuttaja.

Professori suunnittelee ja kehittää kasvatustieteiden opetusta ja tutkinto-ohjelmia. Tehtävään kuuluu tutkimusperustaista, suomen- ja/tai englanninkielistä opetusta ja ohjausta. Toimenkuvaan sisältyy myös alan kansainvälistä koulutustoimintaa, joka edellyttää ajoittaista ulkomailla työskentelyä.  

Professori osallistuu aktiivisesti tiedekunnan kehittämis- ja hallintotehtäviin.

Työnkuvassa korostuvat yhteisöllisyys, vuorovaikutteiset toimintatavat ja kokeileva työote sekä toimiminen erilaisissa oppimisympäristöissä ja oppimisen verkostoissa.

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset

Professorin tehtävään valittavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa tohtorin tutkintoa sekä korkeatasoista tehtävän alalle sijoittuvaa tieteellistä pätevyyttä. Hänellä tulee olla näyttöä korkealaatuisesta tieteellisestä julkaisutoiminnasta ja kansainvälisestä yhteistyöstä. 

Tehtävään valittavalla tulee olla kokemusta tutkimuksen johtamisesta ja tutkimushankkeiden suunnittelusta ja toteutuksesta sekä näyttöä tutkimusrahoituksen menestyksellisestä hankkimisesta.

Häneltä edellytetään kykyä antaa korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta.

Tehtävän hoitaminen edellyttää hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa voidaan ottaa huomioon pedagoginen koulutus, näytöt yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta, tieteellisistä luottamustoimista sekä yliopistoyhteisöllisistä hallinto- ja kehittämistehtävistä.

Tehtävän palkkausperuste

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon 8-9. Tehtäväkohtaisen palkanosan maksamisen lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Koeaika      

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Hakemus ja siihen liitettävä aineisto

Englanninkielinen hakemus tulee jättää viimeistään 22.2.2018 klo 15.45 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki alla: JÄTÄ HAKEMUS).

Hakemukseen tulee liittää seuraavat englanninkieliset liitteet, jotka tulee tallentaa hakujärjestelmään pdf-muodossa (sukunimi_etunimi_liitteen_nimi):

 1. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaisesti laadittu ansioluettelo
 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutyyppiluokittelun mukaisesti laadittu julkaisuluettelo
 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan ohjeiden mukaisesti laadittu opetusansioselvitys
 4. Hakijan kuvaus (enintään 2 sivua) omasta tutkimustoiminnastaan ja vahvuuksistaan haettavana olevaan professorin tehtävään
 5. Hakijan näkemys koulutuspolitiikan tutkimuksen nykytilasta ja suunnitelma alan kehittämisestä kasvatustieteiden tiedekunnassa (enintään 3 sivua)
 6. Luettelo enintään kymmenestä (10) julkaisusta, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään; julkaisut pyydetään tarvittaessa toimittamaan myöhemmin.

Ohjeet ansioluettelon, julkaisuluettelon ja opetusansioselvityksen laatimiseen tiedekunnan sivulla.

Tehtävää koskevat tiedustelut 

Dekaani Risto Honkonen
risto.honkonen(at)uta.fi; p. 050 318 7084

Hakumenettelyyn liittyvät kysymykset:
Hallintopäällikkö Taina Sylvander
taina.sylvander(at)uta.fi; p. 050 433 6261

*****

The University of Tampere is an active academic community with approximately 2,200 employees. The University’s values emphasise creativity, communal responsibility, academic freedom and equal opportunities for learning, knowing, participating and making an impact.

Together with Tampere University of Technology and Tampere University of Applied Sciences, the University is building a new model for Finnish higher education. The model will combine economic, technical, health and social research. The new higher education community will create an inspiring and globally interesting multidisciplinary research and learning environment that draws from the interfaces of different disciplines. The higher education community will launch its operations on 1 January 2019.

The Faculty of Education at the University of Tampere invites applications for the post of a full Professor of Education in the field of Education Policy. Work starts on the 1 August 2018 with a continuing contract. The location of the post is Tampere.

The University offers many benefits to its employees, e.g. occupational health services, flexible working hours, high-quality sport services and affordable lunch opportunities on campus. International HR services offer their help with e.g. official issues in settling in Finland and Tampere. The University of Tampere received the European Commission acknowledgement HR excellence in Research in March 2015.

Duties of the post

The professor’s main duties are in research and teaching of education and education policy as well as developing the research field in accordance with the strategic guidelines of the Faculty.  The person holding the position leads research in the respective field and develops co-operation within national and international research settings, works actively to bolster research and publishing at the faculty as well as in obtaining supplementary funding. The professor contributes to reaching out to the society in the field of research.

The professor plans and develops teaching and the degree programmes in education. The position includes research-based teaching and instruction in Finnish and/or in English. The duties also include international education co-operation that will require working abroad at times. 

The professor actively participates in administrative and development tasks in the Faculty.

The duties of the professor call for a constructive sense of community, interactive operating methods, an experimental approach to work and working in different learning environments and learning networks.

Eligibility requirements for the post

The person appointed to the post must hold an appropriate doctoral degree as well as high-level academic qualifications within the field of the post. In addition, there must be evidence of high-quality academic publishing and international cooperation. 

The person selected to the post must have experience in directing research as well as planning and implementing research projects, and evidence of obtaining research funding successfully.

The prospective professor is required to have the ability to provide high-level, research-based teaching and instruction.

The task requires a good oral and written command of English as well as good interaction and cooperation skills.

In evaluating the applicants’ merits, consideration will also be given to the applicant’s pedagogic training, demonstration of social impact, academic positions of trust and merits in administrative and development tasks within a university community.

Salary of the post

The salary for this post is based on level 8–9 of the job requirement level chart for teaching and research staff in the University Salary System. In addition to the requirement level component, the successful applicant will be paid a personal work performance component.

Trial period

The post has a trial period of four months.

Application and its attachments

Applications must be submitted in English by 22 February 2018 at 3:45 PM (Finnish time) at the latest via the University’s electronic application form (see link below: SUBMIT APPLICATION).

The following appendices, written in English and saved in the application system in PDF format (lastname_firstname_name_of_appendix), must be attached to the application:

 1. CV, prepared in accordance with instructions provided by the Finnish Advisory Board on Research Integrity
 2. List of publications, prepared in accordance with the publication type classification used by the Ministry of Education and Culture
 3. Demonstration of teaching merits, prepared in accordance with the instructions provided by the Faculty of Education
 4. The applicant’s description (up to two pages) of research activities and strengths related to the open post of Professor.
 5. The applicant’s views on the current status of research in education policy and a plan for developing the field in the Faculty of Education (up to three pages)
 6. A list of no more than ten (10) publications that the applicant wishes to use to demonstrate their eligibility and merits relevant to the post; if necessary, the applicant will later be asked to provide the publications in question.

Instructions for preparing the CV, the list of publications, and the demonstration of teaching merits can be found on the Faculty of Education’s website 

Enquiries concerning the post

Dean Risto Honkonen
risto.honkonen(at)uta.fi; tel. +358 50 318 7084

Questions concerning the application procedure:
Head of Administration Taina Sylvander
taina.sylvander(at)uta.fi; tel. +358 50 433 6261

 

 

 

 

 

 

 

Applying starts: 2018-01-19 08:00 Applying ends: 2018-02-22 15:45
Extra questions for job ad
Department/Faculty
Professional group/stage of research career
Vacancy to be fulfilled
Internationally applied position