Apulaisprofessori (kirurgia, erit. ortopedia ja traumatologia) osa-aikainen 50 %, tenure track, lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnassa on haettavana kirurgian, erityisesti ortopedian ja traumatologian apulaisprofessorin tenure track –tehtävä viisivuotiskaudeksi alkaen 1.8.2018. 

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta tekee korkeatasoista tutkimusta lääketieteen ja bioteknologian alueella sekä tarjoaa tutkimukseen läheisesti kytkeytyvää opetusta perustutkinto- ja jatkotutkintotasoilla. Tiedekunnan tutkimuksen painoalueita ovat kantasolut; sydän- ja verisuonitutkimus, erityisesti ateroskleroosin tutkimus; rokotetutkimus, immunologia, keliakian tutkimus; syöpätaudit, erityisesti eturauhas- ja rintasyöpä; vanheneminen, sisältäen mitokondriaaliset sairaudet; proteomiikka sekä bioinformatiikka. Tiedekunnassa toimii myös Ficam-keskus, joka kehittää ja validoi ihmissolujen käyttöön perustuvia kudos- ja elinmalleja sekä jakaa tietoa vaihtoehtoisista menetelmistä ja kouluttaa asiantuntijoita. Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnassa poikkitieteisessä tutkimusympäristössä panostetaan infrastruktuurin lisäksi tuen tarjoamiseen tutkijoille kaupallistamiseen liittyvissä asioissa. 

Tampereen kaupunkiseutu on yksi nopeimmin kasvavista kaupunkialueista Suomessa. Tampere on Pohjoismaiden suurin sisämaakaupunki ja perinteikäs teollisuuden keskus. Nykyisin kaupunkiseutu tunnetaan korkean teknologian osaamisesta ja monipuolisesta tietotaidosta lukuisilla alueilla. Tampere on myös Suomen suosituin opiskelukaupunki. Tampereella on käynnissä korkeakoulujen rakenteellinen uudistus, jossa vuoden 2019 alussa yhdistyy säätiöyliopistoksi Tampereen yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto. Säätiö tulee myös omistamaan Tampereen ammatillisen korkeakoulun. Uusi yliopisto tulee olemaan Suomen toiseksi suurin yliopisto, jonka yksi keskeinen fokusalue on terveyden teknologia. Tampereen yliopisto tarjoaa työntekijöilleen monia etuja, kuten työterveyspalvelut, joustavat työajat, hyvät liikuntamahdollisuudet ja edullisen ruokailun kampuksilla.

Tehtävä

Tampereen yliopiston henkilöstöjohtosäännön mukaan apulaisprofessorin tehtävänä on harjoittaa ja ohjata tieteellistä tutkimustyötä tai taiteellista työtä, antaa ja edistää alansa opetusta, seurata tieteen tai taiteen kehitystä alallaan sekä osallistua alallaan yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja alansa kansainväliseen yhteistoimintaan.

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnassa lääketieteen alan apulaisprofessorin tehtäviin kuuluvat pääsääntöisesti samat opetustehtävät kuin yliopistonlehtoreilla ja kliinisillä opettajilla, mutta tämän lisäksi apulaisprofessorin tehtäviin sisältyy vaativia opetustehtäviä ja opetukseen liittyviä erityisvastuita. Apulaisprofessorilla tulee olla oma tutkimuslinja, hän johtaa omaa tutkimusryhmää ja hankkii aktiivisesti täydentävää rahoitusta. Apulaisprofessorille kuuluu myös tutkimuksen ohjaustehtäviä.

Erikoissairaanhoitolain (1062/89) 28 §:n mukainen sivutoimi on työsuhteen alkaessa Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä/Tays.

Kelpoisuusvaatimukset

Jokaiselta Tampereen yliopiston tehtävään valittavalta edellytetään sellaista koulutusta, kokemusta ja kielitaitoa kuin kyseisen tehtävän menestyksellinen hoitaminen vaatii, sekä tehtävän edellyttämiä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Yliopistopedagogiset opinnot tai muut pedagogiset opetusansiot ja –kokemus otetaan huomioon apulaisprofessoria valittaessa.

Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunnassa kliinisen lääketieteen alan apulaisprofessorilta edellytetään dosentin arvoa; kyseisen alan erikoislääkärin tutkintoa, omaa tunnustettua asemaa omalla tutkimusalallaan ja omaa selvästi tunnistettavaa tutkimuslinjaa sekä sitä, että henkilö on osallistunut monipuolisesti opetuksen suunnitteluun ja kehittämiseen ja, että hänellä on riittävä opetuskokemus.

Apulaisprofessorilta (kirurgia, erityisesti ortopedia ja traumatologia, osa-aikainen 50 %) edellytetään käytännöllistä perehtyneisyyttä tehtäväalaan. Käytännöllinen perehtyneisyys osoitetaan kyseisen alan erikoislääkärin oikeuksilla ja kliinisellä kokemuksella.

Yliopistoista annetun valtioneuvoston asetuksen (770/2009) 1 §:n mukaan yliopiston opetus- ja tutkimustehtäviä hoitavalta vaaditaan, että hän hallitsee sen kielen, suomen tai ruotsin, jolla hänen on annettava opetusta. Apulaisprofessorin tehtävään valittavalta edellytetään hyvää suomen kielen hallintaa.

Palkkausperuste

Tehtävän palkkaus määräytyy yliopistojen opetus- ja tutkimushenkilöstön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Tehtävän alustava vaativuustaso on 7. Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa, joka on enintään 46,3 % tehtäväkohtaisesta palkanosasta. 

Koeaika

Tehtävää täytettäessä käytetään neljän kuukauden koeaikaa. 

Hakemus ja siihen liitettävä aineisto

Sähköiseen hakemukseen on liitettävä: rehtorille osoitettu hakemus, ansioluettelo, lyhyt kirjallinen selvitys täytettävän tehtävän kannalta merkittävistä ansioista ja toiminnasta, julkaisuluettelo, selvitys opetusansioista (opetusportfolio). CV ja ansioselvitykset on toimitettava myös englannin kielellä

Edellä mainittujen lisäksi pyydetään toimittamaan 4 kappaleena enintään 20 julkaisua ja muuta työtä, jotka hakija edellyttää otettavan huomioon arvioitaessa hänen kelpoisuuttaan ja ansioitaan täytettävänä olevaan tehtävään. Julkaisut toimitetaan paperimuodossa osoitteeseen: Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta, hallintopäällikkö Niina Puronurmi, PL 100, 33014 Tampereen yliopisto (käyntiosoite: Arvo Ylpönkatu 34, C218).

Tarkemmat hakuohjeet löytyvät tiedekunnan www-sivuilta.

Lisätietoja tehtävästä antavat valmisteluryhmän puheenjohtaja, dekaani Tapio Visakorpi, p. 050 318 5829, tapio.visakorpi@uta.fi ja tehtävän täyttöprosessista hallintopäällikkö Niina Puronurmi p. 050 349 7036, niina.puronurmi@uta.fi.

Hakemus tulee jättää viimeistään 19.02.2018 15.45 mennessä yliopiston sähköisellä lomakkeella (linkki alla). 

 

Hakuaika alkaa: 19.01.2018 08:00 Hakuaika päättyy: 19.02.2018 15:45
Työpaikan lisäkysymykset
Yksikkö/tiedekunta
Ammattiryhmä / tutkijanuravaihe
Tehtävä täytetään
Tehtävä kansainvälisesti haettavana