Yliopistonlehtori (korkeakoulupedagogiikka) / University Lecturer (University Teaching and Learning)

Below in English

Tampereen yliopisto on aktiivinen akateeminen yhteisö, jossa työskentelee noin 2 200 henkilöä. Yliopiston arvoissa korostuvat luovuus, yhteisöllinen vastuu ja akateeminen vapaus sekä tasavertaiset mahdollisuudet oppia, tietää, osallistua ja vaikuttaa.

Yliopisto rakentaa yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa uutta mallia suomalaiseen korkeakoulutukseen. Siinä kohtaavat talouden, tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimus. Uusi korkeakouluyhteisö luo tieteenalojen rajapinnoista ammentavan monialaisen, innostavan ja globaalisti kiinnostavan tutkimus- ja oppimisympäristön. Korkeakouluyhteisön toiminta alkaa 1.1.2019.

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa on haettavana yliopistonlehtorin tehtävä, jonka alana on korkeakoulupedagogiikka. Tehtävä täytetään toistaiseksi 1.4.2018 alkaen. Tehtävän sijoituspaikka on Tampere.

Tehtävän toimenkuva

Yliopistonlehtori vastaa osaltaan kasvatustieteen sekä korkeakoulupedagogiikan monitieteisestä tutkimuksesta ja opetuksesta. Lisäksi hän vastaa tehtävän alan kehittämisestä tiedekunnan strategisten linjausten mukaisesti.

Yliopistonlehtori tekee korkeakoulupedagogista tutkimusta ja osallistuu täydentävän rahoituksen hankintaan sekä edistää kasvatustieteellisen alan tutkimuksen hyödyntämistä ja tiedekunnan julkaisutoimintaa.

Hän osallistuu kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmien ja muun koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen sekä tehtävänalan koulutuksen kehittämiseen yhteistyössä korkeakouluyhteisön kanssa. Hän on mukana myös tiedekunnan muussa kehittämistoiminnassa ja hallintotyössä.

Tehtävä sisältää tutkimusperustaista, suomen- ja/tai englanninkielistä opetusta ja ohjausta. Toimenkuvaan kuuluu myös alan kansainvälinen koulutustoiminta, joka edellyttää ajoittaista ulkomailla työskentelyä.  Yliopistonlehtori on yhteiskunnallinen vaikuttaja.

Työnkuvassa korostuvat yhteisöllisyys, vuorovaikutteiset toimintatavat ja kokeileva työote sekä toimiminen erilaisissa oppimisympäristöissä ja oppimisen verkostoissa.

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset

Yliopistonlehtorin tehtävään valittavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa tohtorin tutkintoa sekä näyttöä itsenäisestä tutkimus- ja julkaisutoiminnasta. Häneltä edellytetään kykyä antaa monipuolisesti korkeatasoiseen tutkimukseen perustuvaa kasvatustieteellisen alan opetusta ja ohjausta. Hänellä tulee olla myös kokemusta opetuksen, opetussuunnitelmien ja pedagogisten yhteisöjen kehittämistyöstä sekä digitaalisen teknologian käytön edistämisestä ja hyödyntämisestä koulutustoiminnassa. Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon pedagoginen koulutus.

Tehtävän hoitaminen edellyttää hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa sekä kokemusta kansainvälisestä toiminnasta.

Yliopistonlehtorilta edellytetään tiimityövalmiuksia ja vaativissa asiantuntijaverkostoissa toimimisen edellyttämiä hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Tehtävän menestyksellisessä hoitamisessa ovat eduksi kokemus tutkimukseen perustuvan korkeakoulupedagogisen koulutuksen toteuttamisesta monitieteisessä ympäristössä sekä taito ohjata yhteisöllisiä pedagogisia muutosprosesseja.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa voidaan ottaa huomioon näytöt yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta sekä kokemus yliopistoyhteisöllisistä hallinto- ja kehittämistehtävistä.

Tehtävän palkkausperuste

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon 6. Tehtäväkohtaisen palkanosan maksamisen lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Koeaika        

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Hakemus ja siihen liitettävä aineisto

Englanninkielinen hakemus tehtävään tulee jättää viimeistään 22.2.2018  klo 15.45 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki alla: JÄTÄ HAKEMUS).

Hakemukseen tulee liittää seuraavat englanninkieliset liitteet, jotka tulee tallentaa hakujärjestelmään pdf-muodossa (sukunimi_etunimi_liitteen_nimi):

  1.  Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaisesti laadittu ansioluettelo
  2. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutyyppiluokittelun mukaisesti laadittu julkaisuluettelo
  3. Kasvatustieteiden tiedekunnan ohjeiden mukaisesti laadittu opetusansioselvitys
  4. Suunnitelma (enintään 2 sivua) tehtävänalan kehittämisessä uudessa korkeakouluyhteisössä.

Ohjeet ansioluettelon, julkaisuluettelon ja opetusansioselvityksen laatimiseen tiedekunnan sivulla

Tehtävää koskevat tiedustelut

Dekaani Risto Honkonen
risto.honkonen(at)uta.fi; p. 050 318 7084

Hakumenettelyyn liittyvät kysymykset:
Hallintopäällikkö Taina Sylvander
taina.sylvander(at)uta.fi; p. 050 433 6261

***** 

The University of Tampere is an active academic community with approximately 2,200 employees. The University’s values emphasise creativity, communal responsibility, academic freedom and equal opportunities for learning, knowing, participating and making an impact.

Together with Tampere University of Technology and Tampere University of Applied Sciences, the University is building a new model for Finnish higher education. The model will combine economic, technical, health and social research. The new higher education community will create an inspiring and globally interesting multidisciplinary research and learning environment that draws from the interfaces of different disciplines. The higher education community will launch its operations on 1 January 2019.

The Faculty of Education at the University of Tampere invites applications for the post of University Lecturer, in the field of University Teaching and Learning. The post will be filled until further notice starting from 1 April 2018. The location of the post is Tampere.

Duties of the post

The university lecturer will be responsible for the multidisciplinary research and teaching in the field of higher education and other educational sciences. She/he will also be responsible for developing the field of the post in accordance with the strategic guidelines of the faculty.

The university lecturer will carry out research in the field of university teaching and learning, participate in obtaining supplementary funding and promote the utilisation of research in higher education as well as the publishing activities of the faculty.

The university lecturer will participate in the planning and implementation of the degree programmes and the other teaching in educational sciences as well as developing the field of the post in cooperation with the higher education community. They will also participate in the faculty’s other development activities and administrative duties.

The task includes research-based teaching and instruction in Finnish and/or in English. The duties also include international education that will require working abroad at times.  The university lecturer will be a social contributor.

The duties of the university lecturer emphasise a sense of community, interactive working abilities, an experimental approach to work and working in different learning environments and networks.

Eligibility requirements for the post

The person appointed to the post of university lecturer must hold an appropriate doctoral degree as well as evidence of independent research and publishing activities. The university lecturer is required to have an ability to provide diverse high-level, research-based teaching in the field of higher education. She/he must also have experience in developing teaching and learning, curricula and communities of practice in higher education as well as promoting and utilising digital technology in teaching and learning. When assessing the qualification of each applicant attention will be paid also to applicant’s pedagogical training.

The task requires a good oral and written command of English as well as experience in international activities.

The person selected to the post is required to have good teamwork abilities and the cooperation and interaction skills required for operating in challenging expert networks. Experience in implementing research-based education in university teaching and learning in a multidisciplinary environment and the skill to facilitate pedagogical transformation processes are considered assets for successful in the role.

In evaluating the applicants’ merits, consideration will also be given to the demonstration of social influence, as well as experience in administrative and development tasks within a university community.

Salary of the post

The salary for this post is based on level 6 of the job requirement level chart for teaching and research staff in the University Salary System. In addition to the requirement level component, the successful applicant will be paid a personal work performance component.

Trial period  

The post has a trial period of four months.

 Application and its attachments

Applications for the post must be submitted in English by 22 February 2018 at 3:45pm (Finnish time) at the latest, using the University’s electronic application form (see link below: SUBMIT APPLICATION).

The following appendices, written in English and saved in the application system in PDF format (lastname_firstname_name_of_appendix), must be attached to the application:

  1. CV, prepared in accordance with instructions provided by the Finnish Advisory Board on Research Integrity
  2. List of publications, prepared in accordance with the publication type classification used by the Ministry of Education and Culture
  3. Demonstration of teaching merits, prepared in accordance with the instructions provided by the Faculty of Education
  4. A plan (up to two pages) for developing the field of the post in the new higher education community.

Instructions for preparing the CV, list of publications and demonstration of teaching merits can be found on the Faculty of Education’s website.

Enquiries concerning the post

Dean Risto Honkonen
risto.honkonen(at)uta.fi; tel. +358 50 318 7084

Questions concerning the application procedure:
Head of Administration Taina Sylvander
taina.sylvander(at)uta.fi; tel. +358 50 433 6261

 

 

 

 

Applying starts: 2018-01-19 08:00 Applying ends: 2018-02-22 15:45
Extra questions for job ad
Department/Faculty
Professional group/stage of research career
Vacancy to be fulfilled
Internationally applied position