Kasvatustieteen professori (korkeakoulupedagogiikka) / Professor of Education (University Teaching and Learning)

Below in English

Tampereen yliopisto on aktiivinen akateeminen yhteisö, jossa työskentelee noin 2 200 henkilöä. Yliopiston arvoissa korostuvat luovuus, yhteisöllinen vastuu ja akateeminen vapaus sekä tasavertaiset mahdollisuudet oppia, tietää, osallistua ja vaikuttaa.

Yliopisto rakentaa yhdessä Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa uutta mallia suomalaiseen korkeakoulutukseen. Siinä kohtaavat talouden, tekniikan, terveyden ja yhteiskunnan tutkimus. Uusi korkeakouluyhteisö luo tieteenalojen rajapinnoista ammentavan monialaisen, innostavan ja globaalisti kiinnostavan tutkimus- ja oppimisympäristön. Korkeakouluyhteisön toiminta alkaa 1.1.2019.

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa on haettavana kasvatustieteen professorin tehtävä, jonka alana on korkeakoulupedagogiikka. Tehtävä täytetään toistaiseksi 1.8.2018 alkaen. Tehtävän sijoituspaikka on Tampere.

Tehtävän toimenkuva

Professori vastaa osaltaan kasvatustieteen sekä korkeakoulupedagogiikan monitieteisestä tutkimuksesta ja opetuksesta. Lisäksi hän vastaa tehtävänalan kehittämisestä tiedekunnan strategisten linjausten mukaisesti. Professori johtaa alan tutkimusta ja tutkimuksen hyödyntämistä koulutuksen kehittämisessä yhteistyössä korkeakouluyhteisön kanssa. Hän hankkii täydentävää rahoitusta ja edistää tiedekunnan julkaisutoimintaa. Hän osallistuu kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmien suunnitteluun ja opetuksen kehittämiseen. Tehtävää sisältyy tutkimusperustaista, suomen- ja/tai englanninkielistä opetusta ja ohjausta. Toimenkuvaan kuuluu myös alan kansainvälinen koulutustoiminta, joka edellyttää ajoittaista ulkomailla työskentelyä. Professori on mukana tiedekunnan toiminnan kehittämis- ja hallintotyössä. Hän on yhteiskunnallinen vaikuttaja.

Tehtävän työnkuvassa korostuvat yhteisöllisyys, vuorovaikutteiset toimintatavat ja kokeileva työote sekä toimiminen erilaisissa oppimisympäristöissä ja oppimisen verkostoissa.

Tehtävän kelpoisuusvaatimukset

Professorin tehtävään valittavalta edellytetään tehtävään soveltuvaa tohtorin tutkintoa sekä korkeatasoista tehtävänalalle sijoittuvaa tieteellistä pätevyyttä. Hänellä tulee olla näyttöä tehtävänalalle sijoittuvasta kansallisesta ja kansainvälisestä tutkimus- ja julkaisutoiminnasta sekä kokemusta alan kansainvälisestä yhteistyöstä.

Professorilla tulee olla kokemusta korkeakoulupedagogisen tutkimuksen johtamisesta ja tutkimushankkeiden suunnittelusta ja toteutuksesta sekä näyttöä tutkimusrahoituksen menestyksellisestä hankkimisesta.

Professorilta edellytetään kykyä antaa monipuolisesti korkeatasoista tutkimukseen perustuvaa opetusta ja ohjausta. Hänellä tulee olla näyttöjä opetuksen, opetussuunnitelmien ja pedagogisten yhteisöjen kehittämistyöstä sekä digitaalisen teknologian käytön edistämisestä ja hyödyntämisestä koulutustoiminnassa. Hakijoiden ansioita arvioitaessa otetaan huomioon pedagoginen koulutus.

Professorilta edellytetään hyviä tiimityövalmiuksia ja vaativissa asiantuntijaverkostoissa toimimisen edellyttämiä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Tehtävän hoitaminen edellyttää hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Hakijoiden ansioita arvioitaessa voidaan ottaa huomioon näytöt yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta sekä yliopistoyhteisöllisistä hallinto- ja kehittämistehtävistä sekä esimieskokemus.

Tehtävän palkkausperuste

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon 8-9. Tehtäväkohtaisen palkanosan maksamisen lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Koeaika      

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Hakemus ja siihen liitettävä aineisto

Englanninkielinen hakemus tulee jättää viimeistään 22.2.2018 klo 15.45 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki alla: JÄTÄ HAKEMUS).

Hakemukseen tulee liittää seuraavat englanninkieliset liitteet, jotka tulee tallentaa hakujärjestelmään pdf-muodossa (sukunimi_etunimi_liitteen_nimi):

 1. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaisesti laadittu ansioluettelo
 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutyyppiluokittelun mukaisesti laadittu julkaisuluettelo
 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan ohjeiden mukaisesti laadittu opetusansioselvitys
 4. Hakijan kuvaus (enintään 2 sivua) omasta tutkimustoiminnastaan ja vahvuuksistaan haettavana olevaan professorin tehtävään
 5. Suunnitelma (enintään 3 sivua) tehtävänalan kehittämisessä uudessa korkeakouluyhteisössä
 6. Luettelo enintään kymmenestä (10) julkaisusta, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään; julkaisut pyydetään tarvittaessa toimittamaan myöhemmin.

Ohjeet ansioluettelon, julkaisuluettelon ja opetusansioselvityksen laatimiseen tiedekunnan sivulla.

Tehtävää koskevat tiedustelut

Dekaani Risto Honkonen
risto.honkonen(at)uta.fi; p. 050 318 7084

Hakumenettelyyn liittyvät kysymykset:
Hallintopäällikkö Taina Sylvander
taina.sylvander(at)uta.fi; p. 050 433 6261

 *****

The University of Tampere is an active academic community with approximately 2,200 employees. The University’s values emphasise creativity, communal responsibility, academic freedom and equal opportunities for learning, knowing, participating and making an impact.

Together with Tampere University of Technology and Tampere University of Applied Sciences, the University is building a new model for Finnish higher education. The model will combine economic, technical, health and social research. The new higher education community will create an inspiring and globally interesting multidisciplinary research and learning environment that draws from the interfaces of different disciplines. The higher education community will launch its operations on 1 January 2019.

The Faculty of Education at the University of Tampere invites applications for the post of Professor of Education, in the field of University Teaching and Learning. The post will be filled until further notice starting from 1 August 2018. The location of the post is Tampere.

The University offers many benefits to its employees, e.g. occupational health services, flexible working hours, high-quality sport services and affordable lunch opportunities on campus. International HR services offer their help with e.g. official issues in settling in Finland and Tampere. The University of Tampere received the European Commission acknowledgement HR excellence in Research in March 2015.

Duties of the post

The professor will be responsible for the multidisciplinary research and teaching in the field of higher education and other educational sciences. The person holding the position will also be responsible for developing the field of the post in accordance with the strategic guidelines of the Faculty of Education.

The professor will lead research in the field and its utilisation in developing education in cooperation with the higher education community. The person holding the position will obtain supplementary funding and promote the publishing activities of the faculty. The professor will participate in the planning of the degree programmes and development of the teaching in educational sciences. The role will include research-based teaching and instruction in Finnish and/or in English. The duties will also include international education activities that will require working abroad at times. 

The professor will participate in developing the faculty’s operations and its administrative duties. She/ he will be a social contributor.

The duties of the post emphasise a sense of community, interactive working abilities, an experimental approach to work and working in different learning environments and networks.

Eligibility requirements for the post

The person appointed to the post must hold an appropriate doctoral degree as well as high-level academic qualifications within the field of the post. The professor must have evidence of national-level and international research and publication activities in the field as well as experience in international cooperation in the field.

The person selected to the post must have experience in directing research in university teaching and learning as well as planning and implementing research projects, and evidence of obtaining research funding successfully.

The person is required to have an ability to provide diverse high-level, research-based teaching in higher education. The professor must have evidence of developing teaching and learning, curricula and communities of practice in higher education as well as promoting and utilising digital technology in education operations. When assessing the qualification of each applicant attention will be paid also to applicant’s pedagogical training.

The professor is required to have good teamwork abilities and the cooperation and interaction skills required for operating in challenging expert networks. The task requires a good oral and written command of English.

In evaluating the applicants’ merits, consideration will also be given to the applicant’s pedagogical studies, demonstration of social influence, merits in administrative and development tasks within a university community and supervisory experience.

Salary of the post

The salary for this post is based on level 8–9 of the job requirement level chart for teaching and research staff in the University Salary System. In addition to the requirement level component, the successful applicant will be paid a personal work performance component.

Trial period 

The post has a trial period of four months.

Application and its attachments

Applications must be submitted in English by 22 February 2018 at 3:45 PM (Finnish time) at the latest via the University’s electronic application form (see link below: SUBMIT APPLICATION).

The following appendices, written in English and saved in the application system in PDF format (lastname_firstname_name_of_appendix), must be attached to the application:

 1. CV, prepared in accordance with instructions provided by the Finnish Advisory Board on Research Integrity
 2. List of publications, prepared in accordance with the publication type classification used by the Ministry of Education and Culture
 3. Demonstration of teaching merits, prepared in accordance with the instructions provided by the Faculty of Education
 4. The applicant’s description (up to two pages) of their research activities and strengths related to the open post of professor.
 5. A plan (up to three pages) for developing the field of the post in the new higher education community
 6. A list of no more than ten (10) publications which the applicant wishes to use to demonstrate their eligibility and merits relevant to the post; if necessary, the applicant will later be asked to provide the publications in question.

Instructions for preparing the CV, list of publications and demonstration of teaching merits can be found on the Faculty of Education’s website.

Enquiries concerning the post

Dean Risto Honkonen
risto.honkonen(at)uta.fi; tel. +358 50 318 7084

Questions concerning the application procedure:
Head of Administration Taina Sylvander
taina.sylvander(at)uta.fi; tel. +358 50 433 6261

 

 

 

Applying starts: 2018-01-19 08:00 Applying ends: 2018-02-22 15:45
Extra questions for job ad
Department/Faculty
Professional group/stage of research career
Vacancy to be fulfilled
Internationally applied position