Tutkijatohtori (kasvatus ja yhteiskunnallinen muutos) / Fixed term position for a Postdoctoral Researcher (Education and Societal Transformation)

Below in English

Tampereen yliopisto on aktiivinen akateeminen yhteisö, jossa työskentelee noin 2 200 henkilöä. Yliopiston arvoissa korostuvat luovuus, yhteisöllinen vastuu ja akateeminen vapaus sekä tasavertaiset mahdollisuudet oppia, tietää, osallistua ja vaikuttaa.            

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa on haettavana kasvatustieteen tutkijatohtorin kahden vuoden määräaikainen tehtävä, jonka alana on kasvatus ja yhteiskunnallinen muutos. Tutkijatohtorin tulee aloittaa tehtävässään viimeistään 1.8.2018. Tehtävän sijoituspaikka on Tampere.

Tehtävän toimenkuva

Tutkijatohtori osallistuu uuden tutkimusryhmän käynnistämisprojektiin. Hän tekee köyhyyden, syrjäytymisen ja asunnottomuuden voittamiseen liittyvää kasvatustieteellistä tutkimustyötä, jossa käsitteellisinä resursseina ovat kulttuurihistoriallinen toiminnan teoria ja formatiivisten interventioiden metodologia. Tehtävä edellyttää intensiivistä kenttätyötä, aktiivista julkaisutoimintaa, osallistumista kansallisten ja kansainvälisten tutkijaverkostojen toimintaan sekä aktiivista ulkopuolisen ja täydentävän tutkimusrahoituksen hakemista. Lisäksi tutkijatohtori osallistuu tiedekunnan ja yliopiston laajemman tutkimusyhteisön kehittämiseen. Toimenkuva sisältää myös tutkimusperustaista, suomen- ja/tai englanninkielistä opetusta ja opinnäytteiden ohjausta.

Työnkuvassa korostuvat yhteisöllisyys ja vuorovaikutteiset toimintatavat sekä kokeileva ja tutkiva työote.

Tehtävään haetaan tieteellisen uransa alkuvaiheessa olevaa henkilöä, jolta edellytetään

 • soveltuvaa tohtorin tutkintoa
 • kykyä itsenäiseen tieteelliseen työhön, joka ilmenee aktiivisena tutkimus- ja julkaisutoimintana
 • kykyä akateemisiin opetustehtäviin
 • hyvää englannin kielen suullista ja kirjallista taitoa
 • tehtävän edellyttämiä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja

Hakijoiden ansioita arvioitaessa voidaan ottaa huomioon kansainvälinen tutkimustoiminta, pedagoginen koulutus ja näytöt yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta.

Tehtävän palkkausperuste

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoon 5. Tehtäväkohtaisen palkanosan maksamisen lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuvaa palkanosaa.

Koeaika     

Tehtävässä on neljän kuukauden koeaika.

Hakemus ja siihen liitettävä aineisto

Englanninkielinen hakemus tulee jättää viimeistään 22.02.2018 klo 15.45 yliopiston sähköisellä hakulomakkeella (linkki alla: JÄTÄ HAKEMUS)

Hakemukseen tulee liittää seuraavat englanninkieliset liitteet, jotka tulee tallentaa hakujärjestelmään pdf-muodossa (sukunimi_etunimi_liitteen_nimi):

 1. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohjeiden mukaisesti laadittu ansioluettelo
 2. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisutyyppiluokittelun mukaisesti laadittu julkaisuluettelo
 3. Kasvatustieteiden tiedekunnan ohjeiden mukaisesti laadittu opetusansioselvitys
 4. Korkeintaan kahden (2) sivun mittainen kuvaus hakijan tutkimusintressistä, jossa selvitetään hakijan kokemuspohja ja mahdollinen kontribuutio tehtävään sisältyvän tutkimuslinjan edistämiseksi
 5. Luettelo enintään kolmesta (3) julkaisusta, jolla hakija haluaa osoittaa kelpoisuutensa ja ansionsa tehtävään; julkaisut pyydetään tarvittaessa toimittamaan myöhemmin.

Ohjeet ansioluettelon, julkaisuluettelon ja opetusansioselvityksen laatimiseen tiedekunnan sivulla.

Tehtävää koskevat tiedustelut

Professori Annalisa Sannino
annalisa.sannino(at)uta.fi; p. 050 437 7327

Dekaani Risto Honkonen,
risto.honkonen(at)uta.fi; p. 050 318 7084

Hakumenettelyyn liittyvät kysymykset
Hallintopäällikkö Taina Sylvander
taina.sylvander(at)uta.fi; p. 050 433 6261

*****

The University of Tampere is an active academic community with approximately 2,200 employees. The University’s values emphasise creativity, communal responsibility and academic freedom, as well as equal opportunities for learning, knowing, participating and making an impact.          

The Faculty of Education at the University of Tampere invites applications for a two-year fixed term post of Postdoctoral Researcher in the field of Education and Societal Transformation. The postdoctoral researcher will start in the post at the latest on August 1, 2018. The location of the post is Tampere.

Duties of the post

The postdoctoral researcher will participate in the project of launching a new research group. S/he will conduct research in the field of education for overcoming poverty, marginalization and homelessness, using cultural-historical activity theory and the methodology of formative interventions as conceptual resources. The post requires intensive fieldwork, active publishing, participation in national and international research networks, and active search for external and supplementary research funding. In addition, the postdoctoral researcher will participate in the development of the broader research community of the faculty and the university. The post also includes research-based teaching in Finnish and/or English and the supervision of students’ theses.

A sense of community and interactive practices and an experimental and explorative manner of working are emphasised in this post.

The person sought after is at the beginning of her/his scientific career and must hold

 • an appropriate doctoral degree
 • the ability to carry out independent scientific work, which is manifested in active research and publication activities
 • academic teaching skills
 • good oral and written command of English
 • good cooperation and interpersonal skills

In evaluating the applicants’ merits, consideration may also be given to the applicant’s activities in international research networks, and demonstrated actions that have had social impact.

Salary of the post

The salary for this post is based on level 5 of the job requirement level chart for teaching and research staff in the University Salary System. In addition to the requirement level component, the successful applicant will be paid a personal work performance component.

Trial period                     

The post has a trial period of four months.

Application and its attachments

Applications must be submitted in English by 22 February 2018 at 3:45 PM (Finnish time) via the university’s electronic application form (see link below: SUBMIT APPLICATION).

The following appendices in English, preferably saved in the application system in .pdf format (lastname_firstname_name_of_appendix), must be attached to the application:

 1. A CV, prepared in accordance with the template provided by the Finnish Advisory Board on Research Integrity
 2. A list of publications, prepared in accordance with the publication type classification used by the Ministry of Education and Culture
 3. Demonstration of teaching merits, prepared in accordance with the instructions provided by the Faculty of Education
 4. A statement of interest of no more than two (2) pages, explaining the applicant’s experience and potential contribution to the line of research pursued in the post.
 5. A list of no more than three (3) publications which the applicant wishes to use to demonstrate his/her qualifications and merits relevant to the post. If necessary, the applicant will be asked to submit the publications separately further on into the application process.

Instructions for preparing the CV, list of publications and demonstration of teaching merits can be found on the Faculty of Education’s website.

Inquiries concerning the post

Professor Annalisa Sannino
annalisa.sannino(at)uta.fi; tel. +358 45 135 6343

Dean Risto Honkonen,
risto.honkonen(at)uta.fi; tel. +358 50 318 7084

Inquiries concerning the application procedure
Head of Administration Taina Sylvander

taina.sylvander(at) uta.fi; p. + 358 50 433 6261

 

 

Applying starts: 2018-01-19 08:00 Applying ends: 2018-02-22 15:45
Extra questions for job ad
Department/Faculty
Professional group/stage of research career
Vacancy to be fulfilled
Internationally applied position